Algemene Voorwaarden ASPOffice BVBA

  1. De bestellingen worden geregeld door deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.
  2. Al onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk binnen de acht dagen volgend op de factuurdatum. Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen. Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 % op jaarbasis. Bovendien is de klant bij niet-betaling eveneens van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de totale prijs, met een minimum van 25 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd. Tevens behouden wij ons het recht voor om, in het geval de facturen op de vervaldag niet zijn betaald, de levering van de producten ( de diensten) op te schorten tot alle vervallen rekeningen zijn vereffend.
  3. De eigendom van de goederen gaat over op de klant na de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat over op de klant vanaf de levering, ongeacht of al dan niet reeds betaling plaatsvond.
  4. Behoudens anders luidend beding, omvatten onze prijzen de levering in België van de producten ( de diensten), de transportkosten ( verplaatsingskosten) en de BTW. Wij houden ons het recht voor om, de prijzen ten allen tijde en ook na de inwerkingtreding van het contract aan te passen in het geval van marktprijswijziging voor hosting.
  5. De klant moet zichtbare gebreken en klachten met betrekking tot niet-conforme leveringen inroepen binnen de 48 uur na de levering. Onze aansprakelijkheid in het kader van zichtbare gebreken is in elk geval beperkt tot het verwisselen van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen. Eventuele verborgen gebreken moeten per aangetekende brief worden ingeroepen binnen de 14 dagen na levering. De eventuele vordering in rechte op grond van verborgen gebreken moet worden ingesteld binnen de 3 maanden na levering , dit op straffe van verval.
  6. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend. Eventuele vertragingen in de uitvoering van onze verbintenissen kunnen in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst noch tot enige schadevergoeding.
  7. Als de klant de bestelling weigert of er door zijn toedoen geen uitvoering kan aan worden gegeven, is hij aan ons een schadevergoeding verschuldigd van 30 % op het totaalbedrag van de bestelling. De klant is gerechtigd op een soortgelijke vergoeding als wij het contract vernietigen of er door ons toedoen geen uitvoering kan worden aan gegeven.
  8. De bestelling van regelmatige levering van goederen houdt voor de klant de toezegging in dat hij deze leveranties gedurende een periode van tenminste 12 maanden zal aanvaarden. De bestelling van regelmatige levering van diensten houdt voor de klant de toezegging in dat hij deze diensten gedurende een periode van ten minste 12 maanden zal aanvaarden. Behoudens schriftelijke ontbinding uiterlijk 3 maanden voor de verjaardag van het contract, zal het stilzwijgend worden verlengd voor een periode gelijk aan de oorspronkelijke duur van het contract. Producten/diensten die uit verschillende bestanddelen bestaan, kunnen in voorkomend geval afzonderlijk worden gefactureerd: eerste installatie, reparatie, onderzoek enz. Voor sommige verrichtingen kan een voorafgaande factuur worden opgemaakt die wordt gevolgd door een aanvullende factuur, opgesteld op grond van de effectieve verrichtingen.
  9. Wij behouden ons het recht voor, vorderingen op klanten te verrekenen met vorderingen die de klant op ons zou hebben.
  10. Enkel het Belgisch recht is van toepassing binnen het ruime kader van de huidige overeenkomst en bij de toepassing ervan. Enkel de rechtbanken te Gent en het Vredegerecht van het 4° Kanton te Gent zijn bevoegd om te oordelen binnen het ruime kader van de huidige overeenkomst.